PRIVACYVERKLARING VAN DE STICHTING HONDENTENTOONSTELLING MAASTRICHT

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting Hondententoonstelling Maastricht (hierna “HTM”) verwerkt van haar bestuursleden, donateurs, deelnemers, exposanten, vrijwilligers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van het bestuur van de HTM, vrijwilliger bent, inschrijft voor een door HTM georganiseerd evenement, een donatie doet, sponsort of om een andere reden persoonsgegevens aan HTM verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de stichting Hondententoonstelling Maastricht, Herenhof 11, 6162 EB Geleen, KvK nummer 41078735, emailadres htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl, website http://www.dogshowmaastricht.nl en facebookpagina dogshowmaastricht. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl.

2. Welke gegevens verwerkt HTM?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door HTM verwerkt:
a) voor- en achternaam en geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens en ouders  van de honden die voor een evenement van de HTM worden ingeschreven;
e) uitslagen van uw hond(en) op evenementen van de HTM ter publicatie op onze website en onze facebookpagina en voor doorsturing naar ons overkoeplende orgaan, de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
g) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de HTM georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in op onze website onze Facebookpagina. Foto’s kunnen eveneens worden ter promotie van komende evenementen worden gebruikt op flyewrs, posters en andere promotionele uitingen.

3. Met welk doel verwerkt HTM deze persoonsgegevens?

HTM verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van HTM;
 3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van afgenomen leveringen en diensten zoals bijvoorbeeld de inschrijving voor een evenement en/of de betaling van materialen en/of diensten voor een evenement af te wikkelen;
 4. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw bestuurslidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar ervaringen met HTM en u te informeren over de ontwikkelingen van HTM.
 5. HTM gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail informatie toe te zenden, over activiteiten van de HTM. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk als u ons daarvoor een mail stuurt aan het in artikel 2 genoemde mailadres.

4. Bewaartermijnen

HTM verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van het bestuurslidmaatschap en/of het evenement waaraan u deel neemt en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit HTM volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

 

 

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft HTM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Indien HTM voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft HTM als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

HTM verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • De lijst met namen en adressen van deelnemers inclusief de gegevens van hun voor het evenement ingeschreven hond(en) worden gepubliceerd in de tot dit evenement behorende catalogus. Deze wordt zowel digitaal als op papier verstrekt aan de overkoepelende Nationale organisatie Raad van Beheer, de Internationale organisatie FCI, de deelnemers zelf, medewerkers en keurmeesters, sponsoren en andere donateurs, bezoekers die deze catalogus kunnen kopen en/of dowloaden.
 • Een lijst van namen, adressen van deelnemers en de gegevens van hun honden inclusief de uitslagen die zij tijdens het evenement behaalden aan de Nationale overkoepelende Organisatie Raad van Beheer en de Internationale Organisatie FCI, dit ter vastlegging van behaalde resultaten en toekenning van (kampioenschaps)prijzen.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl van HTM kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HTM zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 2. Indien u bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl).
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop HTM uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (htm.secretariaat@dogshowmaastricht.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Gegevens van website en facebookbezoek

Op de site gebruiken wij Google Analytics en Google Analytics-cookies om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd).

Met betrekking tot onze facebook pagina werken wij samen met een professonieel bedrijf FB4 uit Heerlen die de privacy van bezoekers en gebruikers heeft vastgelegd.

9. Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 13 juni 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.dogshowmaastricht.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Bestuur Stichting Hondententoonstelling Maastricht

De voorzitter, John Wauben

De secretaris, Ricky Lochs-Romans